Algemene voorwaarden


voor alle leveringen van goederen en diensten van
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestrasse 1, D-87752 Holzgünz


1. Geldigheid van de algemene voorwaarden
Wij werken uitsluitend op basis van onze algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van onze leveranciers en klanten zijn voor ons niet bindend, ook als we ze niet uitdrukkelijk tegenspreken. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend. Monsters en samples zijn vrijblijvende algemene informatie. Alle mondelinge en schriftelijke informatie over de geschiktheid en het mogelijke gebruik van onze producten wordt naar ons beste weten verstrekt. Ze vertegenwoordigen echter alleen onze empirische waarden en rechtvaardigen geen claims tegen ons. In het bijzonder is de koper niet vrijgesteld van het zelf controleren van de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik.

3. Contractafsluiting
Onze orderbevestiging is uitsluitend bepalend voor de contractuele relatie. Wij behouden ons het eigendomsrecht en auteursrecht voor op alle aanbiedingen, berekeningen en monsters of andere documenten die in verband met het plaatsen van de bestelling worden verstrekt. Deze documenten mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt. Indien het contract door het ontbreken van een orderbevestiging niet tot stand komt, moeten deze documenten op verzoek onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

4. Levering
Levertijden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Tenzij een uitdrukkelijk bindende leveringsdatum is overeengekomen, zijn onze leveringsdata of leveringstermijnen uitsluitend vrijblijvende informatie. Indien wij de schriftelijk overeengekomen bindende leveringstermijnen niet nakomen en wij hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn wij aansprakelijk voor vergoeding van door de klant bewezen schade. Dit geldt niet als de vertraging het gevolg is van overmacht. De klant is verplicht om de technische, logistieke en andere voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling. Indien goederen naar de klant worden verzonden of door de klant worden opgehaald, gaat het risico over op de klant onmiddellijk nadat is voldaan aan de leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen volgens de orderbevestiging. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of indien hij verwijtbaar andere medewerkingsverplichtingen schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te vorderen van de schade die wij hierdoor lijden, inclusief eventuele bijkomende kosten. We behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in te dienen. De klant behoudt zich van zijn kant het recht voor om te bewijzen dat er helemaal geen schade is opgetreden of in ieder geval aanzienlijk minder dan het gevraagde bedrag. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de zaak of het product gaat over op de klant op het moment dat de klant in verzuim is met de aanvaarding of betaling.

5. Prijzen
Voor transacties met consumenten gelden de prijzen op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering een periode van meer dan 4 maanden zit, zijn wij gerechtigd prijsstijgingen en -dalingen door te berekenen, in het bijzonder die het gevolg zijn van veranderingen in onze inkoopprijzen of veranderingen in loonkosten. Bij transacties met ondernemers zijn wij gerechtigd om bij significante wijzigingen in de kosten tot aan de leveringsdatum te onderhandelen over een prijswijziging, in het bijzonder bij wijzigingen in materiaal- en loonkosten of bij wijziging van de wettelijke BTW. Het recht om prijzen te wijzigen bestaat niet als kan worden aangetoond dat vertragingen in de levering onze eigen verantwoordelijkheid zijn.

6. Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder enige aftrek te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Wij zijn niet verplicht cheques of wissels te aanvaarden. Als we het aannemen, is het alleen vanwege de vervulling. Kortings- en factuurkosten evenals andere door ons gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. De klant is in verzuim door middel van een aanmaning, maar uiterlijk als hij niet betaalt binnen 30 dagen na de vervaldag en de ontvangst van onze factuur. Bij wanbetaling zijn wij gerechtigd een rente van 5 procentpunt in rekening te brengen en bij rechtshandelingen waarbij geen consument is betrokken, van 8 procentpunt boven de geldende basisrente. Het stellen van hogere schadevergoedingen is niet uitgesloten. Onze klanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat de schade aanzienlijk lager was dan de door ons geclaimde schade. Wij kunnen de aanmaningskosten per aanmaning instellen op EUR 10,00. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn vorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om onze vorderingen te verrekenen, wanneer hij gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde contract doet gelden. De klant heeft slechts recht op uitoefening van het retentierecht voorzover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde overeenkomst.

7. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom voor van de door ons geleverde goederen totdat deze volledig zijn betaald. In het geval van zaken met ondernemers geldt dit eigendomsvoorbehoud ook totdat alle, ook toekomstige en voorwaardelijke vorderingen uit de zakelijke relatie met ons zijn voldaan. Het terugnemen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken geldt niet als een herroeping van de overeenkomst, voor zover het overeenkomsten met ondernemers betreft, in het geval van transacties met consumenten geldt terugname als een herroeping van de overeenkomst. Voor zaken met ondernemers gelden de volgende aanvullende bepalingen: Onze klant is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in de goede gang van zaken door te verkopen, maar niet tot zekerheid over te dragen of te verpanden. Hierbij draagt onze klant aan ons nu al de vorderingen over die voortvloeien uit de verkoop van de voorbehouden goederen jegens zijn zakenpartner, in het geval van verdere verwerking inclusief het verwerkingsgedeelte. We zullen de overdracht niet openbaar maken, tenzij onze klant een achterstand van minimaal 2 weken heeft met een opeisbare vordering of hij een aan ons verleende machtiging voor automatische incasso heeft ingetrokken. Indien de waarde van alle voor ons bestaande zekerheden onze vorderingen op onze facturen duurzaam met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van onze klant zekerheden naar onze keuze vrijgeven. Indien onze klant ondanks aanmaning de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om de door ons geleverde goederen, gemonteerd of gedemonteerd, op elk moment in bezit te nemen. Onze klant verleent ons uitdrukkelijk het recht om onze voorbehouden goederen op elke locatie over te nemen. Tevens zijn wij gerechtigd tot ontmanteling op kosten van onze klant. De respectievelijke eigenaar van de goederen is door de klant onherroepelijk gemachtigd om de goederen aan ons af te staan.

8. Garantie - aansprakelijkheid voor materiële gebreken
In het kader van de volgende garantievoorwaarden geven wij voor nieuwe goederen een garantie van twee jaar op materiële gebreken, voor zover het een aankoop van consumptiegoederen betreft, anders voor een periode van één jaar. Deze termijn geldt ook voor aanspraken op vergoeding van gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, voor zover er geen aanspraak wordt gemaakt wegens onrechtmatige daad. De garantietermijnen worden berekend vanaf de levering van de goederen aan onze klanten. Gebreken dienen zo mogelijk schriftelijk te worden gemeld. Bij zaken met ondernemers dienen zichtbare gebreken binnen 8 dagen na levering (ontvangst door de klant) schriftelijk te worden gemeld, niet voor de hand liggende gebreken uiterlijk 12 maanden na levering. Als deze bezwaartermijn en niet worden nageleefd, zijn alle garantieclaims tegen ons uitgesloten. Bij het zakendoen met ondernemers hebben wij het recht om te kiezen tussen het verhelpen van het defect of het vervangen ervan. In het kader van garantieclaims heeft de klant, die een consument is, in eerste instantie de keuze of de aanvullende prestatie door reparatie of vervanging moet worden uitgevoerd. Wij hebben echter het recht om de door de klant gekozen soort aanvullende prestatie te weigeren als dit alleen mogelijk is tegen onevenredige kosten en de andere soort aanvullende prestatie niet tot significante nadelen voor de klant leidt. Tijdens de aanvullende prestatie zijn prijsverlagingen of herroeping van het contract door de klant uitgesloten. Een latere verbetering wordt bij de mislukte tweede poging geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of de overige omstandigheden met name iets anders voortvloeit. Als de aanvullende prestatie is mislukt of als we de aanvullende prestatie helemaal hebben geweigerd, kan de klant, naar zijn keuze, een prijsverlaging (vermindering) vragen of het contract ontbinden. De klant kan onder de volgende voorwaarden op grond van het gebrek alleen aanspraak maken op schadevergoeding als de aanvullende prestatie is mislukt of wij de aanvullende prestatie hebben geweigerd. Het recht van de klant om aanspraken op schadevergoeding onder de volgende voorwaarden te doen gelden, blijft onaangetast. Bij vervangende leveringen zijn wij gerechtigd een lagere creditnota af te geven of een lagere betaling te doen in overeenstemming met de mate van slijtage van het gekochte object. Onze klant heeft de keuze tussen krediet of betaling. Garantieclaims jegens ons zijn uitgesloten indien gebreken, waardeverminderingen of schade veroorzaakt zijn door het feit dat
a) installatie-instructies niet werden opgevolgd door de klant,
b) er natuurlijke slijtage of beschadiging van het aankoopobject is, die te wijten is aan incorrecte behandeling,
c) het gebrek is ontstaan door brand, vorst, natuurrampen of andere omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is.

9. Aansprakelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor schade indien wij of onze plaatsvervangende agenten met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld. Wij zijn ook aansprakelijk als eigendommen zijn verzekerd of garanties zijn gegeven of als de schade is veroorzaakt door onze vertraging of door onmogelijkheid van nakoming waarvoor wij verantwoordelijk zijn. We houden ons ook aan fundamenteel essentiële contractuele verplichtingen bij letsel. In voornoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade die bij het sluiten van het contract voorzienbaar was. Bovendien zijn schadeclaims tegen ons uitgesloten. Beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid gelden niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid gelden evenmin indien en voor zover aanspraken tegen ons worden gedaan overeenkomstig het bepaalde in de Wet productaansprakelijkheid.

10. Oplevering
Bij door ons uitgevoerde montages is de opdrachtgever verplicht de werkzaamheden na onze schriftelijke oplevering te aanvaarden. De aanvaarding dient schriftelijk te geschieden. Hetzelfde geldt voor acceptatie, indien de opdrachtgever het werk niet binnen 12 werkdagen na ons schriftelijk acceptatieverzoek accepteert nadat het werk foutloos is voltooid. Indien de klant in verzuim is met de acceptatie, zijn wij alleen aansprakelijk voor opzet of grove schuld.

11. Algemene bepalingen
Voor transacties met zakenmensen is de plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank ons hoofdkantoor. Telefonische of mondelinge afspraken dienen direct schriftelijk te worden bevestigd. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 
e-mail

U kunt ons bereiken...
Ma – Vrij:   8:00 – 17:00 Uhr
© 2024 Hübner-Lee GmbH & Co. KG
Website klimaatneutraal gehost door ionos.